Qendra për shkarkime

Deklarata për ndryshim të furnizuesit (shkarko)
Autorizim (shkarko)
Kërkesë për regjistrim të pagesës ose kthim i mjeteve të paguara (shkarko)
Kërkesa për ndërprerjen e marrëveshjes për furnizim (shkarko)
Kërkesë për të ndryshuar furnizuesin (shkarko)

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
snabduvanje-info@evn.mk