Документи за превземање

Изјава за промена на снабдувач (превземи)
Полномошно од корисник на снабдувач (превземи)
Барање за раскнижување/прекнижување на уплатени средства (превземи)
Барање за раскинување на договор за снабдување (превземи)
Потсетник за потрошувачи (превземи)

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Плоштад Македонија, бр. 1
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]