Општи услови

ЕВН Македонија Електроснабдување ги изготвува договорите за снабдување врз основа на општите услови на договорот за снабдување кои содржат:
 1. податоци за договорните страни,
 2. предмет на договорот,
 3. услуги што ги обезбедува снабдувачот и начин на нивно користење од страна на потрошувачот,
 4. количина и динамика на испораката на електрична енергија,
 5. датум и време на отпочнување на снабдувањето,
 6. список на мерни места, дадени како прилог на договорот, како и начинот на измена на списокот без притоа да се менува договорот,
 7. адреса за доставување на фактурите,
 8. услови на плаќање,
 9. цена за електричната енергија, 
 10. начин, рокови и постапка за меѓусебно информирање за состојби и настани, како и промени кај договорните страни, кои што влијаат врз исполнувањето на договорните обврски,
 11. промени во начинот на исполнување на договорните обврски кои што не влијаат врз важењето на договорот (промена на начин на плаќање, промена на адреса за доставување на фактури, промена на бројот и местоположбата на мерните места), како и начинот, роковите и постапката за доставување на известувањата за промените,
 12. времетраење на договорот, како и начин и услови за раскинување, или обновување на постојниот договор,
 13. начин на постапување со приговорите на потрошувачите кој што треба да биде во интерес на потрошувачите и кој што треба да биде транспарентен, едноставен и да не предизвикува прекумерни трошоци за потрошувачот,
 14. начин и постапка за решавање на спорови, која што треба да биде спроведена чесно и без одлагања, како и начин и постапка за надоместување на штетите и/или компензација на потрошувачите и
 15. казнена камата.

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Плоштад Македонија, бр. 1
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]